చైనాకు చెక్ పెట్టడానికి మిలటరీలొ “రొబొ ఆర్మీ” ని పవేశపెట్టనున్న భారత్, జపాన్ దేశాలు

#Bharatjago : భారత్, జపాన్ దేశాలు రక్షణ రంగంలొ మరొక పెద్ద అడుగు వేయనున్నాయి. విస్థరణ కాంక్షతొ దూకుడుగా వెళ్తున్న చైనా కు చెక్ పెట్టేందుకు రొబొ

Read more
error: Content is protected !!