కరోనా సమయంలో పెట్టుబడులకు స్వర్గదామంగా మారిని ఉత్తర ప్రదేశ్

మొత్తం 57 కంపెనీలు అందులో 28 విదేశి కంపెనీలు .. మొత్తం పెట్టుబడి విలువ అక్షరాల 46,501 కోట్లు .ఇందులో 37,144 కోట్లు స్వదేశి కంపెనీల పెట్టుబడులు..
యోగి ని విమర్శించే కుటుంబ పార్టీలు ఆయన ను చూసి సిగ్గు పడాలి.ఆయన అంటే కుటుంబ పార్టీలకు నచ్చదు ఎందుకంటే ఆయన వేసుకున్న వస్త్రాల రంగు చూసి…
24 కోట్ల జనాభ ఉన్న ఉత్తర ప్రదేశ్ ను నడపటం అంటే అంత ఆషా మాషి కాదు..ఇక్కడ 5-6 కోట్ల జనాభ ఉన్న రాష్ట్రాలని నడపటానికి కుయ్యో మర్రో అంటున్నారు…ఎంతో కఠోర ప్రరిశ్రమ చేసి ఉత్తర ప్రదేశ్ ను మార్చుతున్న యోగి మహరాజ్

మా పోస్టులు కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే Please Support Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!